Budynek_biura

Ogłoszenie

Informacja RODO

Szanowni  Państwo,

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia 2016 r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych), informujemy
 o zasadach przetwarzania danych  osobowych zarejestrowanych  w systemie monitoringu obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  Sp. z o.o.  we  Włodawie.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 22, tel:(82)5723197, fax(82)5726591; email:sekretariat@mpgk.wlodawa.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod numerem telefonu: 500 046 241  lub pisemnie na adres poczty elektronicznej: ido@mpgk.wlodawa.pl.

3. Pana/Pani dane osobowe zarejestrowane w systemie monitoringu w obiektach MPGK Sp. z o.o. we Włodawie są przez przetwarzane przez Spółkę w celu: zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Spółki oraz innym osobom, ochrony mienia spółki, ochrony porządku, zapobiegania aktom wandalizmu i ochrony przeciwpożarowej.

4. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez kamery monitoringu jest art.6, ust. 1, lit. f), Rozporządzenia  (UE) 2016/679 (?przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora?).

5. Pani/Pana dane  osobowe przetwarzane będą przez okres nieprzekraczający 60 dni od dnia nagrania na zasadach zawartych w Regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego (dostępny na stronie internetowej).

6. W związku z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do  danych, na podstawie art. 15 RODO;
b. prawo do usunięcia danych, na podstawie art.17 RODO,
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 RODO;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

7. Ma Pan/Pani  prawo  do  złożenia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Gdy  uzna  Pan/Pani, iż  przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących Pana/Pani narusza
 przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Jednocześnie zapewniamy, że nie wykorzystujemy Pani/Pana danych osobowych w innych celach niż cel opisane w pkt. 3.

2019-02-15 00:00:00 | autor: IDO

um

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517