Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

TARYFA WODA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  we Włodawie

.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Włodawa, na okres 3 lat obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2024 r.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Włodawa w miejscowościach: Suszno i Szuminka, na okres 3 lat obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2024 r.

TARYFA -ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Włodawa od dnia 01.01.2021 do 31.12.2023.

TARYFA -ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Suszna i Szuminki od dnia 01.01.2021. do 31.12.2023

Stawki taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Orchówek od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r

Decyzja w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włodawa w miejscowości Orchówekna okres 3 lat, obowiązuje od dnia 23.05.2018

Decyzja w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Włodawa na okres 3 lat, obowiązuje od dnia 25.05.2018

Decyzja w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Suszna i Szuminki obowiązuje od dnia 01.06.2019

TARYFA -ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Włodawa od dnia 25.05.2018.

WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY l URZĄDZENIA POMIAROWE:
 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone
  są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia
 2. O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe
  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w
  którym były świadczone usługi.
 3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca
  usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
 4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i
  terminach określonych w umowie.
 5. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza
  głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się ilość odebranych ścieków nieruchomości jako równą ilości dostarczonej wody.
 6. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie
  wskazań tych urządzeń.
 7. Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na
  własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza
  głównego i dodatkowego.
 8. W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą, ilość
  wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody
  określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilość
  wody wynikającej z norm.
 9. W przypadku świadczenia usług odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia
  pomiarowego ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm
  zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach jako równą ilości ścieków
  określonej w umowie.
 10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517