Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Deklaracja dostępności cyfrowej
Data utworzenia: 2021.02.05
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. 2019 poz. 848. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu http://mpgk.wlodawa.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2008-02-05
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-05

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub ograniczeń wymienionych poniżej:
  • Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Taryfy dla ciepła oraz taryfy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków są skanami dokumentów – redaktorzy pracują nad dodaniem wersji dostępnej cyfrowo.
  • Serwis zawiera dokumenty w formacie pdf, które powstały na podstawie źle przygotowanych elementów w formacie Word lub są skanami dokumentów.

Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-05.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez Spółkę.
Oświadczenie ostatnio poddano przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-05.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Szwaj, admin@mpgk.wlodawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 572 12 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Żołnierzy WiN 22, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak windy. Na schodach zamontowane są poręcze. Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. Wszystkie sprawy związane z obsługą klientów można załatwić na parterze budynku . Obsługę osób niepełnosprawnych zapewniona jest w punkcie kasowym MPGK sp. z o.o. zlokalizowanym przy ulicy Reymonta 5 (dostępność z poziomu terenu).

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych
Podmiot udostępniający informację: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie
Odpowiedzialny za treść informacji: Mariusz Szwaj
Wytworzył informację: Mariusz Szwaj
Czas wytworzenia informacji: 2021-02-05
Informację wprowadził: Mariusz Szwaj
Czas udostępnienia informacji/modyfikacji: 2021-02-08
Ostatnio modyfikował: Mariusz Szwaj

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517