Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Miejska Oczyszczalnia Ścieków

OPIS OGÓLNY

CHARAKTERYSTYKA ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH

OCZYSZCZANIE MECHANICZNE

OCZYSZCZANIE BIOLOGICZNE

EFEKTY OCZYSZCZANIA

GOSPODARKA OSADOWA

KONTAKT


OPIS OGÓLNY

Istniejąca miejska oczyszczalnia ścieków została oddana do użytku w 1978 r. Została ona wówczas zaprojektowana dla przepływów Qdśr = 3250 m3/d, Qhśr = 272 m3/h i ładunku na dopływie LBZT5 = 1069 kgO2/d. Ponieważ w świetle nowych przepisów oczyszczalnia nie spełniała wymagań dotyczących redukcji azotu i fosforu konieczne było podjęcie działań zmierzających do polepszenia jej efektywności w tym zakresie.
Modernizacja oczyszczalni ścieków we Włodawie została zakończona we wrześniu 2004 r. Przyjęta w projekcie koncepcja umożliwia nie tylko wysoką redukcję zanieczyszczeń związków węgla, ale również wymaganą obowiązującymi przepisami redukcję związków azotu i fosforu.
Uzyskiwane efekty oczyszczania zostały osiągnięte nie tylko przez zmodernizowanie istniejącego już bloku biologicznego, ale również przez rozbudowanie części mechanicznej. W przebudowanym reaktorze biologicznym prowadzony jest zintegrowany proces usuwania nie tylko związków węgla, ale również azotu i fosforu w procesie trójfazowego osadu czynnego.
Wdrożono najlepiej sprawdzony w polskich warunkach proces BARDENPHO
z predenitryfikacją osadu powrotnego. Jest on jest uzupełniony o procesy oczyszczania mechanicznego oraz o procesy związane ze stabilizacją i przeróbka osadów.

CHARAKTERYSTYKA ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH

Do oczyszczalni ścieków we Włodawie dopływają ścieki komunalne z gminy miejskiej i wiejskiej Włodawa. Aktualnie, oprócz gminy miejskiej Włodawa skanalizowane są sołectwa: Suszno, Szuminka, a także obsługiwane przez Spółkę Wodno-ściekową Jezioro Białe sołectwa Orchówek i Okuninka. Do oczyszczalni dopływają również ścieki garbarskie i przetwórstwa mięsnego.

Oczyszczalnia została zaprojektowana na przepływ średni dobowy Qśr = 4800 m3/d. Część pozostałych założeń przyjętych w projekcie przedstawia tabela nr 1. Dotyczą one pierwszej fazy projektu, w której Qdśr  = 2400 m3/d. Wartość Równoważnej Liczby Mieszkańców RLM wg projektu wynosi 52800.

Rzeczywiste wartości przepływów i stężeń wybranych parametrów różnią się jednak od założonych w projekcie, co pokazują poniższe dane.

Średnie wartości stężeń na dopływie obliczone zostały na podstawie badań prób całodobowych (próba uśredniona, zlewana, zbierana w ciągu 24 h - pobór co 2 godziny, objętość próby proporcjonalna do przepływu ścieków przez oczyszczalnię). Średnia watrość przepływu obliczona została z całkowitej ilości ścieków przepływającej w ciągu roku przez oczyszczalnię.
Wartości minimalne i maksymalne, zarówno dla przepływów jak i stężeń, związane są z najmniejszymi i największymi ilościami ładunków jakie przyjęła Oczyszczalnia w ciągu doby podczas dokonywania analizy całodobowej.

Największym problemem dla oczyszczalni są nierównomierności dobowe w dopływie. Ogromne różnice występują zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy natężenie przepływu waha się w granicach 10 m3/h ÷ 230 m3/h. Problemem jest nie tylko nierównomierny przepływ dobowy, ale również sezonowość. Ilości ścieków na dobę w okresie letnim, z racji atrakcyjności turystycznej regionu, wzrastają niemalże dwukrotnie w stosunku do miesięcy jesienno-zimowych.
Analizując tabelę 1 i tabelę 2 warto zauważyć, że chociaż ilość rzeczywista dopływających ścieków jest dużo mniejsza od założonej w projekcie, to jednak z racji bardzo stężonych ścieków ładunki są porównywalne.

OCZYSZCZANIE MECHANICZNE

Ścieki dopływają do oczyszczalni kolektorem ogólnospławnym grawitacyjnym o DN = 1000 doprowadzając ścieki bytowe do punktu zlewnego (Ob. 2). W punkcie zlewnym doprowadzane są również ścieki z wozu asenizacyjnego w ilości nie przekraczającej 30 m3/d.
podnośnik ślimakowyW Ob. 3 znajdują się trzy podnośnie ślimakowe typu CS 500/3.0, których celem jest podniesienie ścieków na wysokość umożliwiającą spływ grawitacyjny przez urządzenia znajdujące się w ciągu technologicznym oczyszczalni. Podnośnia kieruje ścieki na kraty (Ob. 4). Na kratach zachodzi proces cedzenia, a więc zatrzymywania dużych zanieczyszczeń stałych.
Skratki zatrzymane na kratach kierowane są transporterem ślimakowym do kontenera (Ob. 5) gdzie następnie są dezynfekowane i wywożone na składowisko odpadów.
Po odcedzeniu większych zanieczyszczeń ścieki kierowane są do jednej komory piaskownika dwukomorowego podłużnego (Ob. 6).
Piaskownik zakończony jest zwężką pomiarową. W kanale doprowadzającym ścieki po piaskowniku do pierwszej komory rozdzielczej KR-1 umieszczone są sondy pomiaru online: przewodności, temperatury i pH (wyniki pomiarów są wizualizowane na monitorze komputera znajdującego się w sterowni oczyszczalni). Pulpa piaskowo-wodna jest usuwana z komór piaskownika pompami zatapialnymi i poprzez rynnę odpływową podana do separatora piasku. Z separatora przenośnikiem śrubowym piasek podawany jest cyklicznie na przyczepę, gdzie podobnie jak skratki po dezynfekcji wywożony jest na składowisko odpadów. Odciek z separatora odprowadzany jest z powrotem do kanału ścieków surowych.
-1są rozdzielane równomiernie na pracujące osadniki wstępne (Ob. 7). Na oczyszczalni ścieków Włodawa eksploatowane są osadniki podłużne o przepływie poziomym.
Ścieki pozbawione części stałych i piasku, a także poprzez procesy sedymentacji, również zawiesin rozdzielane są poprzez komorę rozdziału KR-2 na reaktory (aktualnie pracuje jeden z dwóch).

OCZYSZCZANIE BIOLOGICZNE

Reaktor biologiczny składa się z siedmiu komór. W komorach beztlenowych umieszczone są mieszadła mechaniczne. Faza beztlenowa ma zapewnić odpowiednie warunki dla przeprowadzenia pierwszej fazy defosfatacji oraz dla denitryfikacji. Komory tlenowe z membranowym systemem napowietrzania są odpowiedzialne za zachodzenie drugiej fazy defosfatacji oraz nitryfikacji. W reaktorach następuje więc biologiczne oczyszczanie ścieków, które zmniejsza stężenie rozpuszczonych i koloidalnych związków organicznych i biogennych obecnych w ściekach, przy pomocy bakterii i mikroorganizmów (tzw. osad czynny).

Praca reaktora biologicznego jest wizualizowana na ekranie komputera znajdującym się w sterowni. Można stąd obserwować i sterować nie tylko pracą mieszadeł, ale także obserwować trendy stężenia osadu i tlenu, potencjałów redox oraz temperatury.

Ostatnią fazą oczyszczania biologicznego jest osadnik wtórny, gdzie następuje sedymentacja osadu czynnego. Oczyszczony ściek i pozbawiony zawiesiny z koryt osadnika kierowany jest do rowu odpływowego odprowadzającym ścieki do rzeki Bug. Osad wydzielony w osadniku zgarniacz zgrzebłowy zgarnia do leja skąd odpływa do pompowni recyrkulacji zewnętrznej.
Przed osadnikiem wtórnym znajduje się stacja dozowania PIX, którego zadaniem jest strącanie fosforu jeśli istnieje zagrożenie przekroczenia wartości wymaganych w wydanym pozwoleniu wodno-prawnym.

EFEKTY OCZYSZCZANIA

Oczyszczalnia we Włodawie została zaprojektowana w celu osiągnięcia procentów redukcji zanieczyszczeń zgodnych z umieszczonymi w projekcie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

W miesiącach styczeń - kwiecień temperatura w reaktorze nie przekraczała 12°C, zgodnie z rozporządzeniem Ministra rodowiska dotyczącego warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód i do gruntów, wyniki dotyczące parametru azotu ogólnego nie są brane wtedy pod uwagę

GOSPODARKA OSADOWA

KomoraPierwsze źródło osadów to sedymentacja w osadnikach wstępnych. Osady te mają przede wszystkim charakter mineralny. Drugi rodzaj osadu to osad biologiczny, który jest osadem nadmiernym. Osad nadmierny jest to osad czynny odprowadzany poza układ w celu kontrolowania odpowiedniego wieku osadu, a tym samym utrzymaniu odpowiedniego stężenia osadu czynnego w reaktorze. Osad nadmierny po dodaniu do niego polielektrolitu kierowany jest na zagęszczarkę. Tutaj następuje zmniejszenie uwodnienia osadu z 99,5 % do 95% (objętość ze 100 m3 zmniejsza się do 10 m3). Zagęszczony osad nadmierny oraz osad wstępny po wymieszaniu kierowany jest do otwartej komory fermentacyjnej. Tutaj osad poddawany jest procesowi stabilizacji metodą fermentacji metanowej. Przefermentowany osad po dodaniu do niego polielektrolitu kierowany jest do procesu odwadniania na prasę komorową. Odwodniony osad poddawany jest procesowi higienizacji wapnem i jest magazynowany na składowisku znajdującym się na terenie oczyszczalni ścieków.
Osad ze składowiska odbierany jest przez rolników w celu wykorzystania rolniczego.

KONTAKT

Oczyszczalnia ścieków Włodawa

MPGK Sp. z o. o. Włodawa Oczyszczalnia Ścieków
ul. Graniczna 10
22-200 Włodawa
tel. 82 572 10 48
tel.kom 509 997 534
e-mail: oczyszczalnia@mpgk.wlodawa.pl

Kierownik Oczyszczalni Ścieków:   mgr inż. Robert Kania
tel. 82 572 37 24
tel.kom 500 045 453


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517